PDF Library | Chichewa

Kalata ya 42: Nthawi ndiye ikutha
Kalata ya 41: Kalata yokondwerera zaka 10
Kalata ya 40: Mmene mungadziwire chifuniro cha Mulungu
Kalata ya 39: Kuona mtima
Kalata ya 38: Kulapa
Kalata ya 37: Mphamvu ya Mafanizo
Kalata ya 36: Mu nthawi za nsautso
Kalata ya 35: Osakhala a dziko lapansi
Kalata ya 34: Udindo wa Mtumiki
Kalata ya 33: Kupatulidwa Ku Utumiki
Kalata ya 32: COVID-19 (Kalata Yapadera)
Kalata ya 31: Pemphero
Kalata ya 30: Matamando
Kalata ya 29: Imfa ndi kuuka, koyamba ndi kwachiwiri
Kalata ya 28: Chitetezo chamuyaya
Kalata ya 27: Kukhala mdindo pachuma
Kalata ya 26: Kusabwezera kwa mkhristu     
Kalata ya 25: Kusala        
Kalata ya 24: Machiritso akumwamba
Kalata ya 23: Ubwino wa Kudzisanthula wekha
Kalata ya 22: Utatu wa Mulungu
Kalata ya 21: Maimbidwe mu Kupembedza
Kalata ya 20: Sabata
Kalata ya 19: Chakhumi mu Baibulo ndi Kupereka
Kalata ya 18: Mapangano Aŵiri
Kalata ya 17: Utumiki
Kalata ya 16: Maonekedwe Akunja
Kalata ya 15: Ntchito za Chifundo
Kalata ya 14: Kusudzulana ndi Kukwatiranso
Kalata ya 13: Kudzilungamitsa
Kalata ya 12: Mazunzo A Khristu; Mwambo Wa Mgonero Wa Ambuye
Kalata ya 11: Mwambo Wosambitsa Mapazi; Kudzichepetsa
Kalata ya 10: Ubatizo Wa Madzi
Kalata ya 09: Glossolalia—Kulankhula Malilime
Kalata ya 08: Kudzazidwa Ndi Mzimu Woyera
Kalata ya 07: Mphamvu Ya Chikoka, Mafilimu, TV
Kalata ya 06: Mpingo Wa Mulungu
Kalata ya 05: Za Masiku Otsiriza—Za Nthawi Yomaliza
Kalata ya 04: Ufumu Wa Mulungu
Kalata ya 03: Ubale Wa Chikondi
Kalata ya 02: Uchimo, Chipulumutso
Kalata ya 01: Choonadi